Notes and References

REFERENCES

 • Clark, Paul. 2008. Chinese Cultural Revolution A History. Cambridge: Cambridge University Press. Committee of Concerned Asian Scholars (CCAS). 1972. China! Inside the People’s Republic. New York: Bantam Books. References
 • He, Hui. 2017. Dangdai Zhongmei minjian jiaoliushi 1965-2008. Beijing: Kexue chubanshe.
 • Garver, John. 1980. “Chinese Foreign Policy in 1970: The Tilt towards the Soviet Union.” The China Quarterly, 82: 214 – 249.
 • Jian, Guo, Yongyi Song, and Yuan Zhou. 2006. Historical Dictionary of the Chinese Cultural Revolution. Lanham, MD: Scarecrow Press. Joseph, William. 1972. “A Post-Summit ‘Friendly Discussion’ with China’s Chou En-Lai.” World Events Chicago Council on Foreign Relations, June: 1, 10-16. ———. 2013. Shijian de zhiliang. Beijing: Foreign Language Press.
 • Hong, Lei. 1969. “Kao Mao Zedong sixiang chuangzao renjian qiji.” Jiefangjun Bao, May 13, sec. 4.
 • King, Richard, Ralph Croizier, Shengtian Zheng, and Scott Watson, eds. 2010. Art in Turmoil: The Chinese Cultural Revolution, 1966-76. Vancouver: UBC Press.
 • Kaptchuk, Ted. 1983. Chinese Medicine: The Web That Has No Weaver. London: Rider Books.
 • MacKinnon, Stephen. 2008. “1972 nian 4 yue de yi ge ling chen yu Zhou Enlai zongli tanhua de huiyi 1972.” Leng zhan guo ji shi yan jiu [Cold War International History Studies], 367-371.
 • Schoppa, R. Keith. 2011. Twentieth Century China: A History in Documents. Oxford: Oxford University Press. Shirk, Susan. 1971. “An American Girl Tours Mainland China.” Seattle Post-Intelligencer, September 12.
 • Song, Enfan, and Jiasong Li, eds. 1997. Zhonghua renmin gongheguo waijiao dashi ji. Beijing: Shijie zhishi chubanshe.
 • Zhou, Enlai. 1993. Zhou Enlai wai jiao huo dong da shi ji, 1949-1975. Beijing: Shi jie zhi shi chu ban she.